Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asko-Tech sp. z o. o. (zwana dalej AskoTech) z siedzibą w Szczecinie ul. Szczawiowa 57A, kod pocztowy 70-010, KRS 0000038870, NIP
  8510208318, e-mail: szczecin@askotech.com.pl, tel. +48 (0) 91 485 10 50.
  W przypadku, gdy Pani/Pan potrzebuje dodatkowych informacji w związku z przetwarzaniem
  Pani/Pana danych osobowych albo chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy
  o kontakt na adres e-mail:
 2. Cele i podstawy przetwarzania:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO w celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy na korzystanie z naszych usług, a także umożliwienia i
  utrzymania kontaktu,
  b) wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub
  innego dokumentu wymaganego przepisami prawa,
  c) dochodzenia ewentualnych należności,
  d) ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
  roszczeniami,
  e) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
  potrzeby wykazania faktów,
 3. Kategorie danych, które przetwarzamy:
  Aby realizować dla Państwa usługi, przetwarzamy poniższe dane:
  a) dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także rozwiązania umów zawartych z AskoTech – m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, ,
  b) nagrania wizerunku – dane nagrywane na terenie firmy Asko-Tech.
 4. Odbiorcy danych:
  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest
  niezbędne do realizacji umowy w tym m.in. dostawców oprogramowania i usług IT,
  zleceniobiorców świadczących na rzecz administratora usługi prawne, kontrolne i
  outsoursingowe. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również organy publiczne w
  zakresie wykonywanych zadań.
 5. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych osobowych (okres, przez który dane osobowe będą
  przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu):
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
  w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
  a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu
  zakończenia jej realizacji bądź przez okres dłuższy wynikający wprost z umowy, a po tym czasie
  przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych
  roszczeń i tylko w zakresie określonym przepisami.
 7. Prawa dotyczące danych osobowych:
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada
  Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, prawo do przenoszenia danych
  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Powyższe prawa mogą zostać zrealizowane w formie np. oświadczenia złożonego na piśmie .
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
  sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
  Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją
  nieprzekazania wymaganych danych niezbędnych do realizacji umowy – uniemożliwi jej
  zawarcie oraz realizację.
 9. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
  profilowania.